R E G U L A M I N

Willa Amelia
i apartamenty w domkach drewnianych Amelia
w Krynicy Morskiej przy ul. Rybackiej 44

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie,
pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na
zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.
1. Pokoje / apartamenty wynajmowane są na doby.
2. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Wynajmując pokój / apartament określa się czas pobytu.
4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu podczas meldowania przyjmuje się, że pokój został
wynajęty na jedną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany, Gość powinien zgłosić do godziny
10.00.
6. Obiekt umożliwi przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. Przedłużenie pobytu w pokoju / apartamencie poza godzinę 14:00 traktowane jest jako
przedłużenie pobytu o kolejną dobę i podlega opłacie za kolejną rozpoczętą dobę wg.
cennika.
8. Gość nie ma prawa przekazania pokoju / apartamentu innym osobom.
9. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu
potwierdzenia tożsamości gość ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem.
10. Osoby nie będące Gośćmi zameldowanymi nie mogą przebywać w pokoju / apartamencie
w godzinach 22:00 do 8:00 dnia następnego. Przebywanie osoby niezameldowanej w
pokoju / apartamencie po godz. 22:00 traktowane jest jako wyrażenie zgody przez
najmującego pokój / apartament na odpłatne domeldowanie osoby – jednorazowy koszt to
200 PLN/osoba /doba.
11. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie Gości ,
pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu, albo też w inny sposób
zakłócił spokój w obiekcie. Odmówienie wynajęcia pokoju / apartamentu dotyczy osób
małoletnich, pod wpływem alkoholu lub nie posiadających dokumentu tożsamości.
12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia papierów
wartościowych, pieniędzy, kosztowności innych rzeczy i przedmiotów mających wartość
naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do
depozytu w recepcji.
13. Na terenie Willa Amelia i apartamenty w domkach drewnianych Amelia obowiązuje
zachowanie ciszy przez Gości w godzinach od 22:00 do 08:00 dnia następnego.
14. W godzinach 22:00 do 08:00 Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek
takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
15. Każdorazowo opuszczając pokój / apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
16. Gość powinien dbać o wygląd pokoju / apartamentu oraz zakręcanie wody i wyłączanie
prądu.
17. Każdorazowo opuszczając teren obiektu Gość zobowiązany jest do zamknięcia na klucz
furtki / bramy wjazdowej.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach /
apartamentach grzałek, czajników i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących
wyposażenia pokoju / apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV,
komputerowych i telefonicznych.
19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub
odwiedzających go osób.
20. Gość ma obowiązek zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
21. Jeśli szkoda została wyrządzona przez Gościa, zobowiązany jest On pokazać szkodę
personelowi w celu oględzin i wyceny. Dopiero po ustaleniu warunków naprawy właściciel
wyraża zgodę na opuszczenie obiektu przez Gościa.

22. Ustala się, ze roszczenia z tytułu naprawienia szkody będą realizowane w następujący

sposób:
– całkowite usunięcie szkody przez osobę która dokonała zniszczenia
– zapłatę całej ceny uszkodzonej rzeczy.
23. W pokojach / apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia
zakazu, Gość ponosi karę pieniężną w wysokości 500 PLN.
24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju / apartamencie przez
wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na Jego koszt , na adres przez niego wskazany na
jego życzenie. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowuje te
przedmioty przez 30 dni, a następnie przekazuje do użytku publicznego.
25. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na płatność w obiekcie.
26. Ewentualne reklamacje Goście mogą zgłaszać właścicielowi.
27. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia
sprawy Gość zostanie powiadomiony telefonicznie.
28. Wszystkie należności za pobyt w Willa Amelia i apartamenty w domkach drewnianych
Amelia, pobierane są w momencie przyjazdu i meldunku Gościa.
29. Obiekt nie akceptuje pobytu zwierząt.
30. Recepcja wydaje jeden klucz do pokoju / apartamentu, za jego zgubienie obowiązuje opłata
w wysokości 150 PLN.
31. Willa Amelia i apartamenty w domkach drewnianych Amelia zastrzega możliwość zmiany
cen.
32. Zabrania się przestawiania mebli będących na wyposażeniu pokoju / apartamentu.
33. W ogólnodostępnej kuchni i apartamentach zabrania się smażenia ryb.
34. Gość zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na terenie całego obiektu.
35. Gość meldując się w obiekcie akceptuje regulamin placu zabaw.
36. Gość podczas pobytu może zamówić opcję kompleksowego sprzątania pokoju /
apartamentu wraz z wymianą pościeli – jednorazowy koszt to 100 PLN.
37. Zameldowanie Gościa jest możliwe do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 możliwy jest
meldunek Gościa wraz z wydaniem pokoju / apartamentu po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu – koszt to 100 PLN.
38. Obiekt zobowiązany jest niezwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia odnośnie usług,
funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w obiekcie przez podjęcie czynności
mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
39. Willa Amelia i apartamenty w domkach drewnianych Amelia, zapewnia:
– warunki pełnego spokojnego i nieskrępowanego wypoczynku
– czystość i porządek
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczenia usług
– usługę sprawną pod względem technicznym, w przypadku wystąpienia usterek, które nie
mogą być usunięte obiekt dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości,
zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
40. Na życzenie Gości obiekt świadczy następujące nieodpłatne usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem
– budzenie o wyznaczonej godzinie
– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w
obiekcie
– przechowywanie bagażu zameldowanych gości
41. Rezerwacji w obiekcie można dokonywać:
– osobiście
– telefonicznie
– e mailowo
– za pomocą platform rezerwacyjnych on- line
42. Do każdej rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości pobytu w
terminie 48 godzin od momentu rezerwacji na konta bankowe podane na stronie
www.willakrynicamorska.pl.
43. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

44. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu. Rezerwację można

przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w terminie
do 7 dni przed przyjazdem. 
45. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację
warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą
rezerwacji.
46. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub
wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za
usługę.
47. Niepojawienie się Gościa do godz. 11:00 dnia następnego  jest traktowane jako rezygnacja
z rezerwacji i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie
ustalono inaczej.
Właściciel Obiektu będzie wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma
służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwu naszych Gości. Obsługa jest do
Państwa dyspozycji, służy radą i pomocą w czasie całego pobytu.
Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie:
www.willakrynicamorska; w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w
recepcji obiektu, tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku oraz w informatorach
znajdujących się w każdym pokoju / apartamencie
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 1 maja
2014 roku.

życzymy Państwu miłego pobytu.
Właściciel