R E G U L A M I N

Willa Amelia
i apartamenty w domkach drewnianych Amelia
w Krynicy Morskiej przy ul. Rybackiej 44

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie,
pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na
zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie  Obiektu Noclegowego Willa i apartamenty w domkach drewnianych Amelia zlokalizowanych  w Krynicy Morskiej ul. Rybacka 44, 82-120 Krynica Morska (zwanego dalej: obiektem  noclegowym)  i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki / zadatku  lub całej należności za pobyt w obiekcie noclegowym. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu noclegowego
  3. Opiekunem Gościa jest Recepcja zlokalizowana na terenie obiektu
  4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, a także na stronie www.willakrynicamorska.pl
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokoje i apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
  3. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i mogą zostać naliczone opłaty z tego tytułu.
  4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, obiekt noclegowy może jednak nie uwzględnić tej prośby.
  6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, jednak nie później niż do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
  7. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych w pokojach /  apartamentach,   lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
  8. Recepcja  zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie noclegowym w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy oraz dokumentu potwierdzającego dokonania rezerwacji.
  2. W celu dokonania rezerwacji pokoju lub apartamentu Gość powinien uzgodnić rodzaj pokoju, cenę oraz termin jego rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w Recepcji , a następnie dokonać wpłaty zadatku  na rachunek bankowy i przesłać potwierdzenie uiszczenia opłaty na adres poczty elektronicznej  obiektu.
  3. Gość jest obowiązany pod rygorem usunięcia rezerwacji uiścić zadatek w wysokości minimum 30% całej ustalonej ceny za pobyt na rachunek bankowy obiektu i w terminie: 7 dni – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 60 dniowym wyprzedzeniem; 2 dni – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem; 1 godziny – przy rezerwacjach dokonywanych z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przysłanie do obiektu  potwierdzenia wpłaty zadatku . Można uzgodnić z recepcją inny sposób i termin wpłaty zadatku.
  4. W przypadku braku wpłaty zadatku w powyższych terminach, względnie w przypadku wpływu zadatku po terminie, rezerwacja może zostać anulowana i usunięta z systemu, a wpłacona kwota zadatku może zostać zatrzymana przez obiekt.
  5. Za dzień uiszczenia zadatku uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy obiektu
  6. Dokonując wpłaty zadatku Gość jest zobowiązany w tytule przelewu wskazać datę od której planowany jest pobyt oraz numer telefonu do kontaktu.
  7. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Gościa w formie przelewu bankowego i kartą kredytową tytułem rezerwacji będą traktowane jako zadatek i nie podlegają zwrotowi.
  8. Gość może z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem dokonać zmiany terminu przyjazdu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów z uwzględnieniem cen obowiązujących w nowym terminie.. W takim przypadku wpłacony przez Gościa zadatek podlega zaliczeniu na poczet nowego terminu rezerwacji.
  9. W dniu przyjazdu nie ma możliwości skracania ilości dni pobytu. Gość ma obowiązek dokonać opłaty w dniu przyjazdu za cały zarezerwowany pobyt.
  10. Gość  nie może przekazywać pokoju lub apartamentu  osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze czas, za który Gość uiścił opłatę należną za pobyt.
  11. Osoby niezameldowane w hotelu do czasu obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemia korona wirusa nie  mogą przebywać na terenie obiektu. Po wygaśnięciu  obostrzeń osoby nie zameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju lub apartamencie  od godz. 9.00 do godz. 22.00 jednakże wyłącznie po zgłoszeniu ich wejścia w recepcji. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju / apartamencie po godz. 22.oo traktowane jest jako wyrażenie zgody przez najmującego pokój / apartament na odpłatne domeldowanie osoby – jednorazowy koszt to 300 PLN/osoba / doba.
  12. Recepcja  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 • 4 OPŁATY ZA POBYT
 1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu noclegowego – z góry za cały okres trwania pobytu.
  2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w obiekcie  w trakcie trwania doby hotelowej, nie jest zwracana opłata za pobyt.
  3. W przypadku rezerwacji pokoju lub apartamentu  i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, obiekt  zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą za jedną dobę hotelową według standardowej stawki przewidzianej w Cenniku za wynajem danego pokoju w określonym terminie. Obiekt może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
  4. Gość  jest obowiązany poza ceną za pobyt do uiszczenia opłaty klimatycznej w wysokości 2,2 złotych za osobo dobę.
  5. Recepcja może pobierać dodatkowe opłaty m.in. za nocleg dodatkowej osoby w pokoju, wstawienie do pokoju łóżeczka dziecięcego, opłatę parkingową, opłatę za zwierzęta, które zostaną ustalone w odrębnym Cenniku.
  6. Recepcja może tworzyć Pakiety obejmujące kilkudniowe pobyty Gości w obiekcie w określonych terminach w promocyjnych cenach. W przypadku skorzystania przez Gościa z Pakietu, a następnie, w czasie jego wykorzystywania, skrócenia pobytu w obiekcie, obiekt nalicza opłatę za każdą rozpoczętą dobę hotelową w standardowej wysokości przewidzianej w Cenniku za jedną dobę za danego rodzaju pokoju lub apartamentu w określonym terminie. Wszystkie uzyskane rabaty przy skróceniu pobytu są anulowane.
 2. Niepojawienie się Gościa do godz. 11.00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja z rezerwacji i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 • 5 USŁUGI
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
  2. Recepcja ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
  3. Na życzenie Gościa obiekt  świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
  4. Recepcja może tworzyć pakiety usług zawierające określone uprawnienia do korzystania z usług obiektu w ramach pakietu bez odrębnej odpłatności, przy zachowaniu odpłatności za inne usługi noclegowe.
 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
  2. Każdorazowo opuszczając pokój / apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie na klucz drzwi, furtki / bramy wjazdowej.
  3. Za zagubienie klucza do zamka pokoju / apartamentu pobierana jest opłata 200 zł
  4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach / apartamentach prywatnego sprzętu elektrycznego takiego jak grzałki, żelazka elektryczne, kuchenki i piecyki elektryczne, tostery i inne podobne urządzenia nie stanowiące wyposażenia pokoju / apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów, zasilaczy komputerów, lokówek i maszynek go golenia.
  5. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu  pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiekty hotelowego.
 2. w ogólnodostępnej kuchni i apartamentach zabrania się smażenia ryb.
 • 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU NOCLEGOWEGO
 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
  2. Gość powinien zawiadomić recepcję  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną tylko jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
  4. Obiekt  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
  5. Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu  czy poza jego terenem.
 • 8 CISZA NOCNA
 1. W pokojach i apartamentach  obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.
  2. Naruszenie ciszy nocnej może skutkować usunięciem Gościa  z obiektu , przy zachowaniu przez recepcją prawa do zatrzymania pełnej opłaty za pobyt.
 • 9 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, niezwłocznie po ich zauważeniu.
  2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Zabronione jest wprowadzanie bez zgody zwierząt na teren obiektu.
  2. we wszystkich pokojach i apartamentach  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia zakazu, Gość ponosi karę pieniężną w wysokości 500 PLN.
 2. Zabronione jest również korzystanie z grilla poza miejscem do tego wyznaczonym.
  4. W pokoju / apartamencie zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
  5. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości .
  7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach / apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
  8.. Obiekt nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
  9. Na obszarze nieruchomości przyległej do budynku obowiązują zasady ruchu drogowego.
  10. Recepcji  przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
  11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju / apartamencie  będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt po opłaceniu z góry kosztów tej usługi. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, recepcja  przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
  12. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez obiekt noclegowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt , w szczególności do celów meldunku i umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiekty. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
  13. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
  14. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem , a Obiektem jest Sąd w Elblągu.
  14. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik. Zmiany Cennika nie dotyczą Gości, który rozpoczęli pobyt, jak również Gości, którzy uzyskali przy rezerwacji pisemne zapewnienie niezmienności ceny.

Właściciel Obiektu będzie wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma
służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwu naszych Gości. Obsługa jest do
Państwa dyspozycji, służy radą i pomocą w czasie całego pobytu.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 5 maja 2020 roku.

Życzę Państwu miłego pobytu.
Właściciel